top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1         Definities

 1. Studio Cornelia, gevestigd te Zetten en ingeschreven onder KvK-nummer 74649132, wordt aangeduid als opdrachtnemer.

 2. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht of producten aanbiedt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en producten van opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van de algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor opdrachtgever, heeft deze het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 3. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de door opdrachtnemer ingeschakelde derden.

 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Wanneer één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.

 

Artikel 3         Offertes

 1. Wanneer er in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen. De offerte dient schriftelijk te worden bevestigd. 

 2. Met acceptatie van de offerte wordt ook akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.

 3. Opdrachtnemer kan niet worden gehouden aan de offerte wanneer de opdrachtgever kon begrijpen dat de offerte of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 4. Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.

 5. De afbeeldingen van de producten op de website zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk, maar doordat enkele producten met de hand zijn gemaakt kunnen er kleine afwijkingen zichtbaar zijn.

 6. Opdrachtnemer zorgt voor een veilige webomgeving zodat er veilig betaald kan worden en gegevens beveiligd kunnen worden.

 

Artikel 4         Tarieven en betalingen 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.

 2. De vermelde prijzen in de offerte zijn exclusief btw en eventuele bijkomende kosten zoals verzendkosten.

 3. Wanneer er geen vaste prijs is opgenomen, wordt de prijs berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer. Vooraf wordt een schatting van het aantal uren gemaakt, maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De daadwerkelijke gemaakte uren worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

 4. Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk. Deze worden alleen uitgevoerd na toestemming van opdrachtgever en apart gefactureerd. 

 5. Opdrachtnemer heeft het recht om haar tarieven te verhogen. Wanneer zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere opdrachtgever recht op ontbinding van de overeenkomst.

 6. Opdrachtnemer is gerechtigd een aanbetaling te vragen, waarbij een deel van de totaalprijs in rekening wordt gebracht. De definitieve content wordt pas geleverd wanneer de gehele betaling is voldaan.

 7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven of partijen hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt. 

 8. Wanneer opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 9. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever.

 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Eventuele licenties komen in een dergelijk geval tevens te vervallen.


Artikel 5         Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig, zoals opgenomen in de offerte, beschikbaar.

 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.

 3. Opdrachtnemer zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

 4. Wanneer opdrachtgever de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor rekening van opdrachtgever.

 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel. 

 

Artikel 6         Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.

 2. Opdrachtgever is op de hoogte van de stijl van opdrachtnemer.

 3. Opdrachtnemer heeft het recht om bij het verrichten van haar werkzaamheden derden in te schakelen.

 4. Opdrachtnemer zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.

 

Artikel 7         Wijziging en annulering

 1. Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuwe offerte opgemaakt.

 2. Opdrachtnemer is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Opdrachtnemer is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.

 3. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en opdrachtnemer hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, kan opdrachtnemer de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.

 4. Wanneer opdrachtnemer haar levertermijn lijkt te gaan overschrijden, kunnen partijen overeenkomen dat de deadline wordt verplaatst. 

 5. Annulering door opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Opdrachtgever kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 kalenderdagen zijn uitgevoerd of de overeenkomst b2b is aangegaan.

 6. Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Voorafgaand aan de overeenkomst:

   1. Bij annulering tot 14 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste werkzaamheden wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

   2. Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste werkzaamheden wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

 7. Bij tussentijdse annulering worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar, eventueel vermeerderd met een percentage van 25% van datgene wat nog openstaat.

 8. Het is opdrachtgever niet toegestaan om bij tussentijdse annulering het tot dan toe gemaakte werk te gebruiken, tenzij het gehele bedrag alsnog wordt voldaan.

 9. Eventuele gemaakte kosten voor derden kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever.

 

Artikel 8         Workshops

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van een workshop. Bij wijzigingen heeft opdrachtgever het recht te annuleren. Ook heeft zij het recht om zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.

 2. Wanneer een offline workshop niet plaats kan vinden door omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op heeft, kan zij de workshop online geven. Dit geeft opdrachtgever geen recht op restitutie.

 3. Tijdens de workshop mogen deelnemers geen beeld- en geluidsopnames maken, tenzij anders overeengekomen. Het eindresultaat mag wel worden gedeeld.

 4. Wanneer de deelnemer hinder vormt voor de groep, kan zij worden uitgesloten van deelname en heeft de deelnemer geen recht op restitutie.

 

Artikel 9         Overmacht

 1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.

 2. In geval van een b2c-overeenkomst kan opdrachtgever niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.

 3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen, waarbij de betalingsverplichting in stand blijft, tenzij dit anders is overeengekomen.

 4. Wanneer opdrachtgever de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

 

Artikel 10       Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via contact@studio-cornelia.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 1. Opdrachtgever heeft 14 kalenderdagen de tijd om de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van producten uit de webshop te ontbinden.

 2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat opdrachtgever het product, of een laatste deelbestelling, heeft ontvangen.

 3. Opdrachtnemer heeft het recht om opdrachtgever te vragen naar de reden van herroeping, maar opdrachtgever is niet verplicht om de reden op te geven.

 4. Het herroepingsrecht geldt niet voor de aanschaf van gepersonaliseerde producten en zakelijke (B2B) aankopen.

 

Artikel 11       Verplichtingen bij het herroepingsrecht

 1. Opdrachtgever dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het gekochte product en de verpakking. Het product mag alleen worden geïnspecteerd zoals dit in een fysieke winkel is toegestaan.

 2. Wanneer waardevermindering van het product plaatsvindt doordat er in strijd is gehandeld met het vorige lid, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

 3. Opdrachtnemer stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan opdrachtgever.

 4. Opdrachtnemer vergoedt de betalingen van opdrachtgever binnen 14 kalenderdagen nadat de herroeping kenbaar is gemaakt.

 

Artikel 12       Uitvoering van het herroepingsrecht

 1. Opdrachtgever dient schriftelijk via het modelformulier en binnen de bedenktijd te melden dat zij gebruikmaakt van het herroepingsrecht.

 2. Binnen 14 kalenderdagen na de in het vorige lid genoemde melding stuurt opdrachtgever het product zoals redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking terug.

 3. De bewijslast voor de tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij opdrachtgever.

 4. De kosten voor het terugsturen van het product dienen te worden betaald door opdrachtgever.

 

Artikel 13       Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door opdrachtgever. 

 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.

 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekstinhoudelijke fouten.

 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten wanneer opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven, of hiervoor in de gelegenheid is gesteld maar hier geen gebruik van heeft gemaakt.

 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor situaties die buiten haar bereik liggen.

 7. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. Opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan Opdrachtnemer worden geleverd eigendom zijn van opdrachtgever.

 8. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste toestemming volgens de AVG en overige wettelijke vereisten waar opdrachtgever aan dient te voldoen.

 9. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content en voor het maken van back-ups.

 10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.

 11. In het geval dat opdrachtnemer schadevergoeding is verschuldigd aan opdrachtgever voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of het bedrag dat door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de afgelopen 2 maanden, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt. 

 12. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten en producten.

 

Artikel 14        Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.

 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de content te gebruiken buiten de doeleinden zoals overeengekomen in de licentieovereenkomst. 

 3. Wanneer wordt gewenst de content te gebruiken buiten deze doelen, dient opdrachtgever een aanvullende licentie aan te schaffen.

 4. Er mogen door opdrachtgever geen wijzigingen worden aangebracht in het werk van opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen in de licentieovereenkomst.

 5. Het staat opdrachtgever vrij om de voor haar gemaakte content te publiceren wanneer aan naamsvermelding wordt gedaan.

 6. Het eigendom van de door opdrachtnemer geleverde producten gaat pas over op opdrachtgever na volledige betaling.

 7. Wanneer in strijd met dit artikel wordt gehandeld, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.

 8. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer toestemming om de content gemaakt voor opdrachtgever te gebruiken ten behoeve van haar portfolio, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt. Indien er persoonsgegevens zichtbaar zijn op het materiaal zal vooraf toestemming worden gevraagd via een toestemmingsformulier.

 

Artikel 15       Levering

 1. Opdrachtnemer spant zich in om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. 

 2. De geschatte levertermijn die partijen zijn overeengekomen dient in acht te worden genomen, maar aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend. 

 3. De definitieve content wordt niet geleverd voordat volledige betaling is voldaan.

 4. Opdrachtnemer zal de content naar eigen inzicht maken en bewerken.

 5. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de stijl van opdrachtnemer.

 6. Aanvullende eisen van opdrachtgever leveren meerwerk op.

 7. Na het ontvangst van de content is opdrachtgever verantwoordelijk voor het maken van een back-up.

 8. Opdrachtnemer levert nadrukkelijk geen bronbestanden aan.

 9. Wanneer opdrachtgever foute leveringsinformatie doorgeeft, is opdrachtnemer hier niet voor aansprakelijk.

 10. Opdrachtnemer is enkel gehouden om in Nederland en België te leveren.

 11. Opdrachtnemer streeft ernaar bestellingen binnen 3 werkdagen te verzenden, tenzij een langer termijn is afgesproken of een product niet op voorraad is.

 12. Wanneer de bezorging vertraging oploopt en de levertermijn van wordt overschreden, heeft opdrachtgever na het verstrijken van 30 kalenderdagen zonder levering het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 13. Bij levering van fysieke producten die niet door de brievenbus passen dient opdrachtgever zorg te dragen dat deze producten binnen kunnen worden afgeleverd. Eventuele schade ontstaan door het niet voldoen aan deze voorwaarde komt voor rekening van opdrachtgever.

 14. Bij overeengekomen pakkettarieven heeft opdrachtgever recht op 2 revisierondes wanneer de wijzigingen binnen 7 kalenderdagen worden doorgegeven. Aangepaste wensen of wensen buiten deze termijn kunnen meerwerk opleveren. In geval van werkzaamheden op basis van uurtarief worden revisies berekend tegen het gebruikelijke uurtarief.

 

Artikel 16       Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot de geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.

 

Artikel 17       Klachten

 1. Opdrachtgever dient klachten over de geleverde producten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken.

 2. Bij geleverde diensten heeft opdrachtgever het recht op 2 revisierondes wanneer de wijzigingen binnen 7 kalenderdagen worden doorgegeven.

 3. Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, of er is al gebruik gemaakt van revisierondes, zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief.

 4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 5. Wanneer verpakkingen zijn geopend of beschadigd, dient de opdrachtgever dit voordat zij het product in ontvangst neemt kenbaar te maken aan de bezorger. Wanneer dit achterwege wordt gelaten, vervalt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer.

 6. Opdrachtgevers uit de EU kunnen klachten over fysieke producten uit de webshop aanmelden bij het ODR platform van de Europese Commissie. Dit kan enkel wanneer klachten nog niet ergens anders worden behandeld. Het ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

 

Artikel 18       Garantie

 1. De wettelijke garantiebepalingen worden in acht genomen.

 

Artikel 19       Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Partijen doen enkel een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.

 3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt. 

 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.

bottom of page